top of page

Integritetsmeddelande

1. INLEDNING

Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB med organisationsnummer 559377-2279, Behandlar Personuppgifter tillhörande Registrerade som representerar och/eller företräder företag som vi kommer i kontakt med inom vår affärsverksamhet, exempelvis befintliga eller potentiella kunder eller köpare/säljare av de objekt vi förmedlar.

 

Förekommande referenser till "vi", "vår" eller "oss" avser Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB. Hänvisningar till "du", "dig" eller "din" avser den Registrerade.

Detta integritetsmeddelande innehåller information om bland annat:

 • vilka Personuppgifter vi Behandlar

 • varför Behandlingen sker

 • vart Personuppgifterna blir lagrade

 • vem Personuppgifter kan bli delade till

 • vilka rättigheter de Registrerade har enligt GDPR

 • övrig information om vår Behandling av Personuppgifter.

 

2. DEFINITIONER

Utöver de begrepp som definieras i löptext i detta integritetsmeddelande, ska följande definitioner ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

 

Behandling: avser allt som sker med Personuppgifter, automatiserat eller på annat sätt. Behandling kan ske genom en enskild åtgärd eller genom kombination med olika åtgärder. Exempel på vanliga Behandlingar av Personuppgifter är lagring, radering, delning, inläsning, registrering, kopiering, insamling, organisering, användning, justering m.m.

 

GDPR: avser Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på Behandling av Personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

 

Personuppgifter: avser alla uppgifter som direkt eller indirekt, ensamt eller tillsammans med andra uppgifter kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk levande person. Vanliga exempel på personuppgifter är namn, telefonnummer, adress, e-postadress, användar-ID etc.

 

Personuppgiftsansvarig: avser den som bestämmer ändamålet med en viss Behandling av Personuppgifter och hur Behandlingen ska gå till. Fysiska personer, juridiska personer, myndigheter, institutioner eller andra organ kan vara Personuppgiftsansvariga.

 

Personuppgiftsbiträde: avser den som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning, enligt den Personuppgiftsansvariges instruktioner.

 

Registrerad: avser den person som kan bli identifierad genom Personuppgifterna.

 

SCC: avser Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/914 av den 4 juni 2021 om standardavtalsklausuler för överföring av Personuppgifter till tredjeländer i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679, eller senare uppdaterad version.

 

Tredje Part: avser någon annan än, den Personuppgiftsansvarige (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna), Registrerade eller Personuppgiftsbiträdet (och de personer som är behöriga att Behandla Personuppgifterna). Tredje Part kan vara en juridisk person eller en fysisk person, institution, myndighet eller annat organ.

 

Tredjepartstjänster: avser Tredje Parts information, tjänster, produkter, system, webbplatser, programvaror, nätverk, databaser och plattformar som Webbplatsen länkar till, eller som en individ ansluter till eller möjliggör integration med när individen använder vår Webbplats.

 

Webbplatsen: avser www.transaktionshuset.se och eventuella subdomäner.

 

Eventuella andra GDPR-relaterade begrepp som inte definieras här ska ha samma innebörd i detta integritetsmeddelande som anges i artikel 4 GDPR.

 

3. PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB är Personuppgiftsansvarig för all Behandling av Personuppgifter som utförs av oss eller för vår räkning, i den mån vi bestämmer medel och ändamål med Behandlingen (enligt principen om ansvarsskyldighet). Vår Behandling av Personuppgifter sker i enlighet med GDPR (och SCC vid tillämpliga fall) samt de grundläggande dataskyddsprinciperna.

 

Om inte annat uttryckligen anges, är vi Personuppgiftsansvariga för den Behandling som beskrivs i detta integritetsmeddelande.

 

I de fall Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB Behandlar Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsbiträde, sker

Behandlingen i enlighet med den Personuppgiftsansvariges instruktioner angivna i det personuppgiftsbiträdesavtal vi ingår med den Personuppgiftsansvarige.

4. HUR VI FÅR TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Vi mottar oftast Personuppgifter när vi:

 • blir kontaktade av en person,

 • kontaktar en person,

 • ingår ett avtal, exempelvis med den Registrerade eller annan Tredje Part.
   

Vi kan även samla in och Behandla offentligt publicerade företagsuppgifter och Personuppgifter tillhörande dess företrädare, såsom namn och kontaktuppgifter tillhörande VD, verklig huvudman och/eller styrelseledamöter, bland annat från Bolagsverket, Skatteverket, olika personsökstjänster och sociala medier (såsom LinkedIn).

 

5. KATEGORIER AV PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi Behandlar enbart Personuppgifter som är adekvata, nödvändiga och relevanta för att uppfylla ändamålen som de blev insamlade för (enligt principen om uppgiftsminimering). Vi Behandlar främst följande kategorier av Personuppgifter:

 • Identifierande uppgifter: förnamn, efternamn, personnummer.

 • Kontaktuppgifter: e-postadress, adress, telefonnummer, användar-ID till sociala medier (om tillämpligt).

 • Avtalsuppgifter: avtal som ingåtts mellan oss och relevant avtalsinformation inklusive Personuppgifter tillhörande firmatecknare och/eller andra representanter eller kontaktpersoner angivna i avtalet.

 • Ärendeuppgifter: individers kontakt med oss i form av exempelvis e-postkommunikation eller SMS.

 

6. LAGLIG GRUND OCH ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER

I enlighet med principen om ändamålsbegränsning Behandlar vi enbart Personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Dessutom är varje Behandling laglig grundad i enlighet med bestämmelserna i GDPR.

 

Vi Behandlar Personuppgifter främst med stöd i någon av följande fyra lagliga grunder:

 • Samtycke: Den Registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål (artikel 6.1.a GDPR).

 • Avtal: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den Registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den Registrerade innan ett sådant avtal ingås (artikel 6.1.b GDPR).

 • Rättslig förpliktelse: Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar oss (artikel 6.1.c GDPR).

 • Intresseavvägning: Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra eller en Tredje Parts berättigade intressen, om inte den Registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av Personuppgifter (artikel 6.1.f GDPR).

 

I vissa fall är det valfritt för dig att ange dina Personuppgifter till oss. Men om du till exempel inte anger dina Personuppgifter, kanske vi inte kan tillhandahålla den begärda supporten eller hantera ärendet.

 

Du kan behöva delge dina Personuppgifter för att kunna ingå ett avtal med oss eller för att vi ska kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga förpliktelser. Om inte annat anges kommer du inte att drabbas av några negativa juridiska konsekvenser om du inte anger dina Personuppgifter till oss.

 

Om Behandlingen av dina Personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla samtycket, utan att detta påverkar lagligheten av Behandlingen på grundval av samtycket, innan detta blev återkallat.

 

När en Behandling av Personuppgifter sker med stöd i Intresseavvägning som laglig grund, är vår bedömning att Behandlingen inte utgör något intrång i din rätt till privatliv och integritet. Detta har vi kommit fram till, efter att ha gjort en avvägning mellan å ena sidan vad Behandlingen i fråga innebär för dina intressen samt rätt till privatliv, och å andra sidan vårt berättigade intresse till Behandlingen i fråga. Vi Behandlar dock aldrig känsliga Personuppgifter med stöd i Intresseavvägning som laglig grund.

 

Nedan kan du läsa mer om laglig grund och ändamål med Behandlingen av Personuppgifterna.

 

1) När du besöker Webbplatsen:

Webbplatsen använder endast nödvändiga cookies. Du kan läsa mer information om vår användning av cookies i cookiemeddelandet som finns publicerat på Webbplatsen.

 

Om vi i framtiden väljer att använda icke-nödvändiga cookies, exempelvis analytiska cookies, kommer användningen av sådana cookies enbart att ske om du lämnar ditt samtycke till det. Laglig grund för denna Behandling kommer då att vara: Samtycke.

 

2) När vi får kontakt via e-post, telefon eller sociala medier

Du kan kontakta oss, och vi kan kontakta dig, via e-post, telefon eller sociala medier. Vid kontakt med dig, kan vi få tillgång till Personuppgifter som framgår i samband med sådan kontakt, exempelvis: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress, användar-ID från sociala medier (om tillämpligt), meddelandeinnehåll och andra uppgifter som du lämnar till oss.

 

Vi kan även kontakta dig genom att Behandla dina offentligt publicerade kontaktuppgifter eller uppgifter vi hämtat från andra offentliga källor.

 

Vi bedömer att vi har ett legitimt intresse av att Behandla dina Personuppgifter för att kunna kommunicera med dig samt för att vi ska hålla kontakten i ärendet. Vår bedömning är även att Behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse att hålla kontakt med dig, och att ditt intresse av skydd för dina Personuppgifter inte väger tyngre, och att Behandlingen i fråga inte gör intrång i dina grundläggande rättigheter och friheter.

 

Om du tar kontakt med oss säkerställer vår Behandling av dina Personuppgifter att vi vet vem vi kommunicerar med. Ditt tillhandahållande av dina Personuppgifterna till oss i samband med att vi får kontakt med varandra är frivilligt, vilket innebär att det inte är ett lagstadgat eller avtalsenligt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss, och du är inte skyldig att tillhandahålla Personuppgifterna, men de möjliga följderna av att sådana uppgifter inte lämnas är att vi inte kommer att kunna hantera ärendet.

 

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

 

3) När vi ingår ett avtal med en kund och i samband med avtalets fullgörande

Vi Behandlar följande Personuppgifter som tillhör vår kund och/eller dennes representanter/företrädare (exempelvis firmatecknare, verklig huvudman eller kontaktpersoner) i samband med att vi ingår ett avtal med kunden och i samband med avtalets fullgörande:

 • Förnamn

 • Efternamn

 • Personnummer

 • E-postadress

 • Telefonnummer

 • Arbetsgivaren/Företaget som representeras av den Registrerade

 

Syftet med Behandlingen av dessa Personuppgifter är att vi ska kunna ingå avtalet med kunden och för att i övrigt fullgöra det som är avtalat mellan oss. Personuppgifterna blir Behandlade i den omfattning och utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra avtalet.

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Avtal.

 

Vi Behandlar även Personuppgifter för att kunna tillvarata våra berättigade intressen och rättigheter, såsom att kräva betalning för förfallen fordran.

 

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Intresseavvägning.

 

Vi Behandlar följande bokföringsunderlag inom ramen för vår verksamhet: fakturor, kvitton och annat bokföringsunderlag som vi är skyldiga att Behandla och lagra enligt Skatteverkets krav och/eller vid var tid gällande lagstiftning, såsom bokföringslagen (1999:1078). Bokföringsunderlag och verifikationer kan i vissa fall innehålla Personuppgifter, såsom förnamn, efternamn, faktureringsadress och eventuella övriga kontaktuppgifter. Sådant underlag lagras så länge som lagen och/eller Skatteverket kräver det.

Laglig grund för ovan angiven Behandling: Rättslig förpliktelse.

 

4) Andra ändamål för vår Behandling av Personuppgifter:

Baserat på vårt berättigade intresse, kan vi Behandla Personuppgifter för att:

 • genomföra direktmarknadsföring av våra tjänster genom att skicka e-postmeddelanden med information, kampanjer och/eller erbjudanden till våra kunder via e-post eller annat kommunikationssätt.

 • skydda oss mot missbruk, brott, bedrägeri, intrång eller annan skadegörelse av vår egendom, genom att anmäla sådana händelser och delge nödvändiga uppgifter till relevanta myndigheter, exempelvis Polisen eller Integritetskyddsmyndigheten.

 • informera Registrerade i samband med säkerhetsproblem eller incidenter som involverar Personuppgifter.

 

7. LAGRINGSPLATS

Vi strävar alltid efter att Behandla Personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

I vissa situationer kan dock Personuppgifter överföras till och bearbetas i länder utanför EU/EES. När sådana överföringar sker vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att Personuppgifterna får en skyddsnivå som är förenlig med kraven i GDPR. Dessa åtgärder kan omfatta inhämtande av ditt uttryckliga samtycke, genomförande av avtal med den mottagande parten som innehåller standardavtalsklausuler (SCC) som godkänts av Europeiska kommissionen, eller kontroll av att mottagarlandet har adekvata dataskyddslagar på plats.

 

Vi kommer alltid att sträva efter att upprätthålla säkerheten för dina Personuppgifter, oavsett var de Behandlas, och vi kommer att se till att alla överföringar följer gällande dataskyddslagar.

 

8. LAGRINGSTID

Vi Behandlar Personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, inklusive för att uppfylla eventuella rättsliga, redovisnings- eller rapporteringskrav, i enlighet med principen om lagringsminimering. Den exakta varaktigheten av lagringsperioden beror på vilken typ av Personuppgifter och för vilket ändamål de samlades in.

 

Kontaktuppgifter tillhörande representanter till våra potentiella kunder och eventuella övriga intressenter (såsom verkliga huvudmän, firmatecknare eller andra kontaktpersoner) lagras i det CRM-system vi använder. Personuppgifterna lagras i upp till två (2) efter vår senaste kontakt.

 

Personuppgifter tillhörande representanter till våra kunder eller leverantörer, som blir insamlade i samband med ingående av ett avtal, blir som utgångspunkt lagrade i vårt kund- eller leverantörsregister under avtalstiden och för en tid om två (2) år därefter.

I den mån vi har ingått ett avtal som ålägger oss förpliktelser efter avtalets upphörande, exempelvis sekretessåtaganden som gäller viss tid efter avtalets upphörande, lagrar vi avtalet och tillhörande avtalsuppgifter (inklusive uppgifter om avtalsparterna och dess representanter) fram till dess att dessa åtaganden upphör att gälla.

 

När vi lagrar Personuppgifterna för andra ändamål än våra avtalsförpliktelser, t.ex. för att uppfylla penningtvätts-, bokförings- och lagstadgade krav, lagrar vi endast uppgifterna så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för varje ändamål.

Vi kan också radera Personuppgifterna på den Registrerades om vi inte behöver Behandla Personuppgifterna i fråga för att uppfylla avtalsenliga eller rättsliga skyldigheter.

 

När Personuppgifterna inte längre behöver lagras för de ändamål de blev insamlade för, blir de raderade eller anonymiserade.

 

I händelse av ett krav riktas mot oss, kan vi behålla Personuppgifterna fram till utgången av den lagstadgade preskriptionstiden. På samma sätt, i händelse av en pågående tvist, kommer relevanta Personuppgifter att lagras tills tvisten har lösts. Vi säkerställer efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar om lagring av Personuppgifter under dessa omständigheter.

 

9. DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Vi Behandlar alla Personuppgifter som vi får tillgång till med varsamhet och delar inte Personuppgifterna med obehöriga. För att effektivt kunna driva och bedriva vår verksamhet kan vi behöva dela dina Personuppgifter med utvalda företag som har expertis inom sina respektive områden eller om det är nödvändigt för oss att följa tillämplig lag (inklusive bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning).

 

All delning av Personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagar och förordningar, med fokus på att skydda dina rättigheter och din integritet.

 

Vi kan lämna ut Personuppgifter till de mottagare som anges nedan för att uppnå de syften som anges i avsnitt 6 (Specifika behandlingsaktiviteter) och som beskrivs nedan.

Myndigheter

Vi kan tillhandahålla nödvändig information till myndigheter, såsom polis, skattemyndigheter eller andra myndigheter om vi är skyldiga att lämna ut eller dela Personuppgifter till för att vi ska uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

 

Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter som svar på lagliga förfrågningar eller när det är nödvändigt för att förhindra, upptäcka eller utreda brottslig verksamhet. Detta avslöjande sker för att skydda våra och andra relevanta parters egendom, intressen och säkerhet.

Leverantörer
Vi kan dela Personuppgifter till våra leverantörer, vilka även i vissa fall agerar i egenskap av våra Personuppgiftsbiträden, för att bland annat skydda och tillvarata våra rättsliga intressen, fullgöra våra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser, upptäcka och förebygga tekniska, driftsmässiga eller säkerhetsmässiga problem samt tillhandahålla och förbättra våra tjänster och digitala kanaler. 

 

Vi samarbetar med olika typer av kategorier av Personuppgiftsbiträden, såsom server- och hostingföretag, CRM-system, olika molntjänster för att effektivt hantera vår affärsverksamhet, redovisningskonsulter m.m. Innan vi lämnar ut några Personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer ingår vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med dem i enlighet med bestämmelserna i artikel 28 GDPR (inklusive SCC om det krävs enligt GDPR), för att säkerställa en säker och korrekt Behandling av Personuppgifter.

Andra Tredje Parter 

I samband med eller under förhandlingar om en överföring av vårt företags tillgångar, fusion, försäljning, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet, kan Personuppgifter lämnas ut till den potentiella köparen eller säljaren som är involverad i sådana transaktioner, inklusive deras personal/leverantörer.

 

Laglig grund för datadelningen

Vi har kommit fram till att vi har ett berättigat intresse av att Personuppgifterna Behandlas för de ändamål som anges ovan, och att vårt berättigade intresse inte utgör ett intrång i din rätt till integritet och privatliv.

Laglig grund för ovan angivna Behandlingar: Intresseavvägning.

 

10. DINA RÄTTIGHETER 

Nedan följer en sammanfattning av de rättigheter som du har i egenskap av Registrerad enligt GDPR:

Rätt till information: Du har rätt att få information om vår insamling och användning av dina Personuppgifter. Detta inkluderar information om ändamålen med Behandlingen, vilka kategorier av Personuppgifter som berörs och eventuella Tredje Parter som dina Personuppgifter kan komma att delas med.

Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina Personuppgifter som innehas av oss. Du kan begära information om Behandlingen av dina Personuppgifter, få en kopia av Personuppgifterna i ett maskinläsbart format (förutsatt att det inte finns något tillämpligt undantag från rätten till tillgång) och informeras om de skyddsåtgärder som finns för gränsöverskridande överföringar. Detta innebär dock inte att du har rätt att få de handlingar som innehåller de Behandlade Personuppgifterna.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter om dig som vi Behandlar. Om vi Behandlar Personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kommer vi, på din begäran eller på vårt initiativ, att komplettera, korrigera eller radera Personuppgifterna i fråga. När vi har korrigerat Personuppgifterna kommer vi att meddela dig om detta, förutsatt att det inte är för betungande för oss.

Rätt till radering: Under vissa omständigheter har du rätt att få dina Personuppgifter raderade. Detta gäller till exempel om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in, eller om du återkallar ditt samtycke och det inte finns någon annan laglig grund för Behandlingen. Juridiska skyldigheter kan dock hindra oss från att omedelbart radera delar av Personuppgifterna. Dessa skyldigheter kommer från bland annat bokförings- och skattelagstiftning samt bank- och penningtvättslagstiftning. När vi raderar Personuppgifterna på din begäran kommer vi att informera dig efter raderingen, förutsatt att detta är möjligt och inte för betungande för oss.

Rätt till begränsning: Du har rätt att begränsa Behandlingen av dina Personuppgifter under vissa förutsättningar. Detta innebär att dina uppgifter endast kan lagras och inte Behandlas vidare, eller endast Behandlas för specifika och begränsade ändamål. Ett exempel på när denna rättighet gäller är när de Personuppgifter vi Behandlar behöver rättas. Om du begär att vi ska korrigera dina Personuppgifter kan du också be oss att begränsa Behandlingen av de specifika uppgifterna tills dess att de har blivit korrigerade. Vi kommer att informera dig när begränsningen upphör.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att få dina Personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också begära överföring av dina uppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig, där det är tekniskt möjligt. Denna rätt gäller endast om Behandlingen av Personuppgifter utförs automatiskt och endast om vår Behandling sker för att genomföra ett avtal där du är part i avtalet eller baserat på ditt samtycke.

Rätt att invända: Du har rätt att göra invändningar när dina Personuppgifter blir Behandlade efter en intresseavvägning. Om du gör en invändning enligt denna rättighet ska vi upphöra med Behandlingen, såvida inte vårt intresse väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter. Du har dock alltid rätt att begära att dina Personuppgifter inte Behandlas för direkt marknadsföring. Sådana invändningar kan göras när som helst. Om en invändning görs mot direktmarknadsföring kan Personuppgifterna inte längre Behandlas för sådana ändamål och vi kommer att informera dig när vi har raderat Personuppgifterna om du begär det.

Rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande: Du har rätt att inte bli föremål för beslut baserade enbart på automatiserad Behandling, inklusive profilering, om dessa beslut väsentligt påverkar dig. Undantag gäller om beslutet är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal eller är tillåtet enligt lag. Om ett automatiserat beslut har fattats, med eller utan profilering, kan du begära att det granskas eller bestrids. Vi genomför inga automatiserade beslut, vare sig med eller utan profilering.

 

11. HUR DU UTÖVAR RÄTTIGHETERNA 

Du är varmt välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna som framgår nedan, om du skulle vilja åberopa någon av ovan angivna rättigheter avseende dina Personuppgifter som vi Behandlar.

Det är kostnadsfritt att utöva rättigheterna, under förutsättning att dina förfrågningar inte är överdrivna, upprepade eller uppenbart ogrundade. Vid sådana fall har vi rätt att debitera en rimlig avgift för att hantera din begäran eller rätt att neka utförandet av din begäran.

Innan vi hanterar eller svarar på din begäran, kan vi komma att begära kompletterande information från dig om det behövs för att vi ska kunna bekräfta din identitet.

Vi kommer att informera dig om vår hantering av din begäran utan dröjsmål och senast inom en månad efter att vi mottagit begäran. Om begäran är komplex eller om vi exempelvis har fått in ett stort antal förfrågningar, kan denna tidsperiod bli förlängd med ytterligare två månader. I sådana fall kommer vi att meddela din om förlängningen inom den första månaden efter att vi mottagit din begäran.

Det är viktigt att notera att rättigheterna är föremål för vissa begränsningar och villkor enligt GDPR. Några av rättigheterna gäller enbart gäller i vissa situationer samt bara om det är lagligt och möjligt för oss att genomföra din begäran.

Om vi inte kan uppfylla din begäran på grund av tillämplig lagstiftning eller andra undantag, kommer vi att meddela dig om detta samt informera om skälen till att vi inte kan uppfylla din begäran med de begränsningar som följer av lag.

 

12. ÄNDRINGAR

Vi granskar innehållet i detta integritetsmeddelande regelbundet för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad. Innehållet kan, med eller utan föregående meddelande därom, uppdateras vid behov. Du ansvarar själv för att läsa igenom innehållet i vårt vid var tid gällande integritetsmeddelande samt hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Vi kommer att meddela dig om vi gör väsentliga ändringar under förutsättning att en sådan informationsplikt är obligatorisk enligt tillämplig lag.

Den tillämpliga versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen.

 

13. FRÅGOR ELLER KLAGOMÅL 

Om du har några frågor angående innehållet i detta integritetsmeddelande eller vår Behandling av Personuppgifter, eller om du är missnöjd med vår Behandling av dina Personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss via följande kontaktuppgifter:

Våra företags- och kontaktuppgifter

Firma: Skandinaviska Transaktionshuset Stockholm AB

Org. nr: 559377-2279

Postadress: Transaktionshuset, Box 1235, 172 24 Sundbyberg

E-post: info@transaktionshuset.se

 

Om du inte är nöjd med hur vi Behandlar dina Personuppgifter har du också rätt att lämna in ett klagomål till relevant tillsynsmyndighet. Vår tillsynsmyndighet är den svenska tillsynsmyndigheten:

Namn: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Telefon: 08-657 61 00.

E-post: imy@imy.se.

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Observera att beroende på ditt bosättningsland finns det olika tillsynsmyndigheter som du kan kontakta angående frågor eller klagomål om Behandlingen av dina Personuppgifter. Du hittar de olika tillsynsmyndigheterna i EU:s medlemsstater via följande länk:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en 

bottom of page